Nota prawna

Regulamin umawiania wizyt stomatologicznych w Dentologii

Wizyty w Dentologii potwierdzane są przez recepcję co najmniej dzień przed terminem – telefonicznie lub SMSem.

W przypadku, gdy pacjent dwukrotnie nie pojawi się na umówionej wizycie lub odwoła wizytę w terminie krótszym niż na 24h przed wyznaczonym terminem wizyty, możliwość umówienia kolejnej wizyty zostanie zablokowana. Odblokowanie następuje poprzez wpłacenie kwoty 200zł (osobiście, gotówką, kartą, przelewem na konto gabinetu lub Blikiem), stanowiącej zadatek na poczet kosztu kolejnej wizyty.

Zadatek zostanie odliczony od kosztu wizyty po jej zakończeniu, natomiast  w przypadku nieobecności pacjenta lub odwołania wizyty w terminie krótszym niż 24h przed wyznaczonym terminem wizyty – zadatek pokryje część kosztów Dentologii. Odwołanie wizyty może nastąpić osobiście, telefonicznie, SMS-em lub mailem. 

 

Regulamin umawiania wizyt fizjoterapeutycznychlogopedycznych w Dentologii

Wizyty w Dentologii potwierdzane są przez recepcję co najmniej dzień przed terminem – telefonicznie lub SMSem.

Jeśli chcą Państwo zarezerwować wizytę u fizjoterapeuty lub u logopedy, prosimy wpłacić zadatek w wysokości 100 zł. Zadatek powinien zostać wpłacony w przeciągu doby od momentu rezerwacji. Można to zrobić osobiście, gotówką, kartą, przelewem na konto gabinetu lub Blikiem.

Zadatek zostanie odliczony od kosztu wizyty po jej zakończeniu, natomiast  w przypadku nieobecności pacjenta lub odwołania wizyty w terminie krótszym niż 24h przed wyznaczonym terminem wizyty – zadatek pokryje część kosztów Dentologii. Odwołanie wizyty może nastąpić osobiście, telefonicznie, SMS-em lub mailem. 

 

Dane do przelewu:
Dentologia Agnieszka Stępniewska 25 1140 2004 0000 3902 8203 7545
Tytułem: zadatek na wizytę w dniu imię nazwisko pacjenta

 

Regulamin Voucherów na zabieg 

 Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Voucherów na zabiegi, których sprzedaż odbywa się w siedzibie Dentologii.

 1. Nabywca zakupując Voucher oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go w pełni i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Voucher może zostać zakupiony na:
  a) dowolny, wybrany przez kupującego, konkretny zabieg (np. pakiet higienizacji, czy wybielanie) lub
  b) wartość kwotową (o którą zostanie pomniejszona opłata za dowolny zabieg).
 3. Voucher jest imienny i nie może być wykorzystany przez inną niż wskazana na Voucherze osoba.
 4. Voucher ważny jest przez 6 miesięcy od dnia zakupu bez możliwości przedłużenia.
 5. Prosimy o zgłoszenie chęci realizacji Vouchera podczas rezerwacji wizyty oraz przed wizytą.
 6. Nie ma możliwości zwrotu ani wymiany Vouchera na gotówkę.
 7. Voucher może być wykorzystany jednorazowo, bez możliwości podziału na kilka wizyt chyba, że wymaga tego wybrana przy zakupie usługa.
 8. Z Vouchera można skorzystać wyłącznie w gabinecie stomatologicznym Dentologia.
 9. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wysyłki Vouchera przesyłką poleconą na wskazany adres.
 10. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia zarezerwowanej wizyty minimum 24 godziny przed zaplanowanym terminem, z Vouchera potrącana jest wartość 100 zł (czyli przy realizacji Vouchera niezbędna będzie dopłata w wysokości 100 zł).
 11. Dentologia nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został uszkodzony, zniszczony lub utracony.

   

Prawa autorskie

O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa autorskie do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej są zastrzeżone. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez uprzedniego zezwolenia jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością prawną.

Wszelkie znaki towarowe i nazwy występujące na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli.

Informacje na stronie

Dentologia Agnieszka Stępniewska dokłada najwyższej staranności, aby wszelkie informacje zamieszczane na stronie internetowej były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Informacje te nie mogą być jednak w żadnym wypadku traktowane jako porady medyczne. Dentologia Agnieszka Stępniewska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji zamieszczonych na jej stronie internetowej.

Ceny usług podane na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez
Dentologia Agnieszka Stępniewska
na zdrowie ludzi i środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz. U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z ar. 32 c pkt. 2
Jednostka prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na uruchomieniu pracowni rentgenowskiej i stosowaniu aparatów rtg.
Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników za pomocą dawkomierzy środowiskowych. W ciągu 12 miesięcy 2019r nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych dla personelu oraz osób z ogółu ludności, przebywających na terenie i w otoczeniu jednostki organizacyjnej.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U. z 2005 poz. 168) oraz  znowelizowanej ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
 Pracownicy – 20 mSv/rok na całe ciało i oczy; 500 mSv/rok na dłonie,
przedramiona;
 Ogół ludności – 1m Sv/rok na całe ciało; 15 mSv na oczy; 50 mSv/rok na
skórę.
Na podstawie pomiarów środowiskowych stwierdza się, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ciągu 2019r. nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Informacja o przetwarzaniu danych – nagrywanie rozmów telefonicznych

Informujemy, że w trosce o najwyższe standardy obsługi nasze rozmowy telefoniczne są nagrywane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagranie, prosimy o kontakt osobisty lub poprzez adres e-mail [email protected]. Gabinet czynny jest w godzinach podanych w zakładce „Kontakt”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych nagranych przez systemy rejestrowania rozmów telefonicznych jest Dentologia Agnieszka Stępniewska, ul. Puławska 28/8, 05-500 Piaseczno, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: [email protected] lub listownie, na adres siedziby administratora. 
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim zapewnienie najwyższych standardów obsługi i bezpieczeństwa, zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Nagrywanie
poprzedzone jest Pani/Pana zgodą na nagrywanie i kontynuowanie rozmowy.
3. Pani/Pana danych osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy (czas przechowywania może ulec przedłużeniu z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające i dowodowe oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami).
4. Pani/Pana danych osobowych mogą być udostępnione organom i podmiotom określonym w przepisach prawa (np. policji, sądom, prokuraturze). Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą posiadać również podwykonawcy administratora danych (podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usług konserwatorskich i serwisowych. Z podmiotem przetwarzającym zawierana jest umowa powierzenia, która szczegółowo reguluje zasady zachowania poufności oraz przetwarzania przez ten podmiot powierzonych danych.
5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie danych i realizacji Pani/Pana praw. Niepodanie danych skutkuje odmową udostępnienia zapisu transkrypcji nagrania lub nagrania.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.
8. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
9. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Monitoring wizyjny i dźwiękowy obiektu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dentologia Agnieszka Stępniewska, adres: ul. Puławska 28/8, 05-500 Piaseczno, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: [email protected] lub listownie, na adres siedziby administratora. 
 2. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęto wejścia, recepcję, poczekalnię, korytarze oraz gabinety. Monitoringiem dźwiękowym objęto telefon.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy (czas przechowywania może ulec przedłużeniu z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające i dowodowe oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami).
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych na zasadach art. 15 RODO oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    WhatsApp Image 2020 05 01 At 19.38.52 1
    Recepcja

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (.....) jedynie do kontaktu ze mną.